Boehringer Ingelheim

123

یک شرکت موفق و مستقل.

بوهرینگر اینگلهیم یک گروه جهانی از شرکت‌ها و متشکل از فرهنگ‌ها و جوامع گوناگون است.

چشم‌انداز

خلق ارزش از طریق نوآوری، محتوای اصلی چشم‌انداز سازمان ما است. مفهوم “یادگیری و پیشرو بودن” در کنار یکدیگر محرک فرهنگ سازمانی ما است.

ارزش‌ها

خلق ارزش از طریق نوآوری: سازمان نسل به نسل به این اصل در تمامی فعالیت‌هایش متعهد و وفادار بوده است. هدف BI انجام فعالیت‌ها همراه با مسئولیت‌پذیری بلندمدت و با رفتار ارزش محور است. مسئولیت سازمانی BI رهنمون از اصول کلی بیان‌شده شرکت (شفافیت، ماندگاری و مشارکت مدنی) است.

شفافیت

در BI، ما ایجاد و حفظ اعتماد عمومی را در اولویت قرار می‌دهیم. از این رو، شفافیت رکن کلیدی فرهنگ سازمانی ما است همان‌گونه که اصل حیاتی برآورده سازی بهداشت و درمان نیز هست.

ماندگاری

ما در همه فعالیت‌ها و کوشش‌هایمان از کارکنان، تجهیزات و محیطمان از اثرات آسیب‌ها حراست می‌کنیم، منابع طبیعی را حفظ کرده و آگاهی‌های محیط‌زیستی را ارتقا می‌دهیم.

مشارکت مدنی

ما در جستجوی بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعی در کشورها و جوامعی هستیم که در آن‌ها فعالیت تجاری داریم. مشارکت مدنی جز لازم و ضروری فرهنگ سازمانی ما است. از این رو محدوده فعالیت‌های کسب و کار ما که برآمده از واحدهای عملیاتی ما در کشورهای مختلف است شامل بیماران، اجتماعات پیرامون و کل جامعه است.